การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปี พ.ศ. 2573
ตัวชี้วัด

1 ตัวชี้วัดการบริโภคพื้นฐานต่อการใช้ทรัพยากร (Material footprint: MF) และ MF ต่อคน และ MF ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ


ผลการดำเนินงาน
รายละเอียด
ผลการดำเนินงาน